کل ویدئوها تاکنون: ۱۴۶۸۱۷۲ ویدئو

اسلوموشنی از حرکات نمایشی با اسکیت

ویدیویی جالب که حرکات نمایشی و تکنیکی با اسکیت برد را به صورت صحنه آهسته نشان می دهد.