کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۹۰۰۵۶ ویدئو

اگر شاخ های مجازی ایرانی اهل آمریکا بودند، برخورد آمریکا با آنها چه بود؟

اگر شاخ های مجازی ایرانی اهل آمریکا بودند، برخورد آمریکا با آنها چه بود؟