کل ویدئوها تاکنون: ۳۶۲۱۵۹۳ ویدئو

سه طرح پتروشیمی در بوشهر و لرستان توسط روحانی افتتاح شد

سه طرح پتروشیمی در بوشهر و لرستان توسط روحانی افتتاح شد