کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

میشل اوباما همسراوباما از روز تحویل کاخ سفید به ترامپ می گوید

میشل اوباما همسراوباما از روز تحویل کاخ سفید به ترامپ می گوید