کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۸۰ ویدئو

سخنان رهبر مسلمانان آمریکا بیل گیتس میخواهد جمعیت جهان را کاهش دهد.

سخنان رهبر مسلمانان آمریکا بیل گیتس میخواهد جمعیت جهان را کاهش دهد.