کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۱۹۳۷ ویدئو

پیشبینی ظهور ویروس کرونا توسط یکی از بزرگان صوفی ترکیه

ایشان در سال 2014 فوت کرده اندویدئوی اصلی هم اینجا هست: https://www.youtube.com/watch?v=UX8zCOmJ32Mتاریخ آپلودش 2016