کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۷۹۰۹ ویدئو

هیچ چیزی داخل گوش نریزید

داخل گوش لطفا هیچی نریزید چون سبب عفونت و حتی عمل جراحی میشود گوش نیاز به تمیز کردن شما ندارد فقط متخصص