کل ویدئوها تاکنون: ۴۰۲۶۸۲۷ ویدئو

10 هزار ده هزار تعویض مفصل موفق طی 15 سال توسط دکتر افشین طاهری اعظم

10 هزار ده هزار تعویض مفصل موفق طی 15 سال توسط دکتر افشین طاهری اعظم