کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۴۰۴۴ ویدئو

شرایط کشور از شرایط جنگی بدتر و از کرونا خطرناک تر است!

شرایط کشور از شرایط جنگی بدتر و از کرونا خطرناک تر است!