کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۴۰۴۹ ویدئو

قرائت بخشی از کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی توسط نماینده دادستان

نماینده دادستان: متهم محسن صالحی مبالغی را با عنوان سرمایه گذاری در بورس از افراد مختلف دریافت می‌کرده است قرائت بخشی از کیفرخواست مدیران سابق بانک مرکزی توسط نماینده دادستان