کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۷۶۳۴۳ ویدئو

سرنیزه رضاخانی علیه حجاب زن ایرانی

شرحی بر چگونگی رویداد فاجعه ی گوهرشادماجرایی که از اولین و آخرین سفر خارجی رضاخان به ترکیه و تحریک روشنفکران برای دنبال کردن روش آتاتورک برای ورود به راه تمدن شروع، و به مقابله علما و روحانیون با این توطئه و به خاک و خون کشیده شدن مدافعین حجاب و عفاف در مسجد گوهرشاد ختم شد.