کل ویدئوها تاکنون: ۳۳۹۳۲۸۲ ویدئو

نمایندگان برای تیم‌های نفتی تصمیم اساسی بگیرند

مهدی تارتار سرمربی تیم نفت مسجد سلیمان در گفتگوی تلویزیونی در مورد وضعیت تیمهای نفتی خوزستان گفت: نمایندگان برای تیم های نفتی تصمیم اساسی بگیرند.