کل ویدئوها تاکنون: ۳۲۳۶۴۹۲ ویدئو

آیت الله خمینی اگر دولت مردم در فشار قرار بدهد بداند که فاتحه آن خوانده خواهد شد

آیت الله خمینی اگر دولت مردم در فشار قرار بدهد بداند که فاتحه آن خوانده خواهد شد