کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۶۳۴۰۷ ویدئو

"Poison 2"مسابقه ویژه5_عنکبوت شتری سیاهvsعنکبوت پاگورخری

عنکبوت شتری سیاه:گونه ای ازآفریقاست.مثل همگی عنکبوت های شتری ازیک جفت آرواره بسیارقدرتمندبرخوداراست اماهیچ گونه زهری نداردوکشنده نیست وتنهابافشارآرواره های خودطعمه راتکه تکه میکند.دیدن لحظات غذاخوردن عنکبوت شتری،صحنه های دلخراشی رابرایتان به نمایش خواهدگذاشت.این جانوران جزو درنده ترین جانوران هستندونسبت به جثه بزرگ ترین وقدرت من ترین آرواره های جهان رادارند.عنکبوت پاگورخری:درآسیای جنوب شرقی یافت میشودونسبت به اکثرگونه های عنکبوت اندازه بزرگ تری دارد.ولی آیامیتواندعنکبوت شتری خشمگین راشکست دهد؟