کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۷۲۸۳۴ ویدئو

"Mushikotei 2"جنگ شماره13_سوسک گوزنی مندی بولاریسvsتارانتولای قهوه ای تایلندی

"Mushikotei 2"جنگ شماره13سوسک گوزنی مندی بولاریس:شاخ های بزرگ این سوسک نر که دراندونزی یافت می‌شود، به آن هیبت خاصی می‌بخشد. شاخ هایش برای نبرد بانر های دیگربرسرماده یاقلمرو به کارمیرود. وآنقدرقدرتمندهست که بتواندباعنکبوت های بزرگ(تارانتولا)درگیرشودیاحتی آنهارابکشد.تارانتولای قهوه ای تایلندی:باسم نسبتاقوی که ازنیش های بزرگش میچکدمیتواندبرحشرات بزرگ ومارمولک هاچیره شوداماسمش به انسان صدمه خاصی واردنمیکند،امابرای طعمه ها ودشمنانش کشنده است.