کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۹۲۸۱۵ ویدئو

رییسجمهور آمریکا ارتباط این کشور را با سازمان بهداشت جهانی به طور کامل قطع کرد

رییسجمهور آمریکا ارتباط این کشور را با سازمان بهداشت جهانی به طور کامل قطع کرد