کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۶۸۲۳۸ ویدئو

سردار سلامی: ما در مقابل هیچ دشمنی کرنش نمی کنیم

سردار سلامی: ما در مقابل هیچ دشمنی کرنش نمی کنیم