کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۶۸۲۵۹ ویدئو

یک ماه قبل از حملهی قلبی، بدن این علائم را نشان میدهد

یک ماه قبل از حملهی قلبی، بدن این علائم را نشان میدهد