کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۸۲۳۵۸ ویدئو

درآمدی بر سیاست گذاری

اندیشکده یقین -◄ دکترین ملی زندگی -◄ طرح ریزی استراتژیک در افق 1414 -◄ دکترینولوژی -◄ کلبه ی کرامت -◄ جلسه 1 - درآمدی بر سیاست گذاری ، تصمیم سازی و چاره اندیشی 85/11/5