نجات النا و مبینا از دست همسایه های معتاد!

جالبه وقتی به مادر این بچه ها حکم زندان داده میشه، قانون هیچ توجهی به بچه ها نداره و ولشون میکنه تو جامعه!