کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۳۶۱۹ ویدئو

بخشی از صحبت های مهندس رضا رضایی، در یادمان مرحوم ایرج یزدان بخش

مرحومایرج یزدان بخشبسیار مسئولیت پذیر بودند. بخشی از صحبت های مهندس رضا رضایی، در یادمان مرحوم ایرج یزدان بخش