السا به قدرتش غلبه کرد.

خبرگزاری آریا - خواهر فروزن بازم برف بازی میکنه. ایندفه با مامور شهرداری میخواد بازی کنه.