کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

هرنی فتق

هرنی یا فتق بیرون زدگی احشای داخل شکم از سوراخی داخل شکم است که در این فیلم نحوه آن و درمان توضیح داده میشود.سایت drasekhi.irکانال تلگرام نحوه انجام جراحی @drmahmoodrasekhiکانال تلگرام جهت بیماران @rasekhimahmodمشاوره به صورت پیامک یا ویس در واتساپ و تلگرام 09126086801مطب: تهران