کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۷۱۱۱ ویدئو

گزارش ما از حال و هوای کرونایی کهریزک

اینجا حال دل همه خاکستری است
درد کرونا یکطرف، درد بی کسی یک طرف؛ این شاهبیت حرف همه کسانی است که در شرایط کرونایی مجبورند دور از خانه و کاشانه و عزیزان شان در موسسه خیریه کهریزک روز و شب خود را همراه با مددکارانش بگذرانند. گذراندنی که عاقبت بخیری اش با خداست....
&

تازه ترین ویدئوها