کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۹۹۷۵۴ ویدئو

برف شازند خط آهن سراسری

شب برفی شازند در زمستان ، #خط_آهن تهران به جنوب ایستگاه #راه-آهن_شازند و زمستانهای سرد #شازند برف شازند خط آهن سراسری