کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۹۳۲۸ ویدئو

اسکورت شدیدا امنیتی کانتینر حامل ماسک در آمریکا

کانتینر حامل 300 هزار ماسک توسط پلیس و نیروهای امنیتی آمریکا در نیویورک به صورت کاملا امنیتی اسکورت میشود - کمبود دستگاه های تجهیزات حفاظتی، تنفس مصنوعی و ماسک بهداشتی صورت در آمریکا در حد وخیمی گزارش شده است. اسکورت شدیدا امنیتی کانتینر حامل ماسک در آمریکا