کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۰۶۴۷۷ ویدئو

توضیحات کارگردان سریال پایتخت 6 درباره انتقادات از ترویج بیادبی

توضیحات کارگردان و مشاور کارگردان سریالپایتخت 6درباره انتقادات از ترویج بی ادبی و عدم احترام به بزرگ تر در این سریال www.nikru.ir : پایگاه خبری نیک رو : توضیحات کارگردان سریال پایتخت 6 درباره انتقادات از ترویج بیادبی