کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

بی خیال و غافل نشوید! ما هنوز در مرحله مدیریت بیماری هستیم

بی خیال و غافل نشوید! ما هنوز در مرحله مدیریت بیماری هستیم، نه مهارِ آناپیدمی مثل مسابقه کشتی است، در آخرین لحظه که گمان می کنید با امتیاز برنده می شوید، با کوچکترین غفلت می تواند حریف را ضربه فنی کند!دکتر نمکی: کاهش مراجعات نباید ما را دچار غفلت یا غرور کند. بی خیال و غافل نشوید