کل ویدئوها تاکنون: ۳۸۰۵۴۷۷ ویدئو

حضور پیشکسوتان فوتبال برای ضدعفونی کردن خودروها و اهدای ماسک

حضور هادی طباطبایی محمد نوازی ادموند بزیک نیما نکیسا و سایر پیشکسوتان فوتبال در میدان شهید تهرانی مقدم تهران در حال ضدعفونی کردن خودروهای عبوری و اهدای ماسک