کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۵۰۶۳۲ ویدئو

حسین روازاده و کوروش هخامنشی

کوروش هخامنشی از نظر دکتر حسین روازاده...آیا احتمال دارد که مورخان یهودی،جای سلسله پادشاهی پیشدادیان را با هخامنشیان جعل نموده باشند؟...تخت جمشید،جمشید که پادشاهی از سلسله دیگر است چه ربطی به هخامنشیان دارد؟ حسین روازاده و کوروش هخامنشی