کل ویدئوها تاکنون: ۳۵۹۲۱۰۷ ویدئو

13 بدر کرونایی

13 بدر کرونایی قطعه کلیپی است هشدار دهنده به خانواده ها، تحت تأثیر فشارهای خانوادگی و یا باورهای سنتی قرار نگیرند و 13 بدر سال 1399 را در خانه ها بمانند تا به عاقبتی که در داستان فیلم به آن اشاره شده دچار نگردند_ سامانه اطلاعاتی پایش کرونا ویروس در مازندران _ کارگروه رسانه و مستن

داغترین ویدئوها در هفته ای که گذشت