کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۳۴۷۰ ویدئو

کرونا را با یاری خدا شکست میدهیم

شعر خوانی رضا شاکر در مورد کرونا کرونا را با یاری خدا شکست میدهیم