کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۱۴۹۲۹ ویدئو

امید دانا : رزمایش بیولوژیک نظامیان، آمادگی ایران برای کمک به آمریکا، کرونا

رزمایش بیولوژیک نظامیان، آمادگی ایران برای کمک به آمریکا، کرونا فرصت تمرین برای مقابله با بیوتروریسم امید دانا : رزمایش بیولوژیک نظامیان، آمادگی ایران برای کمک به آمریکا، کرونا