کل ویدئوها تاکنون: ۲۸۹۸۸۱۴ ویدئو

انتخاب شدن آقای خامنه ای به رهبری ایران

انتخاب شدن رهبر عزیزمون به رهبری انتخاب شدن آقای خامنه ای به رهبری ایران