کل ویدئوها تاکنون: ۳۷۵۱۱۶۴ ویدئو

دیکلمه ترکی تصویری بیر قوجاخ گل باخلادیم

دیکلمه ترکی و تصویری یوسف کوهیعنوان بیر قوجاخ گل باخلادیم دیکلمه ترکی تصویری بیر قوجاخ گل باخلادیم