کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۳۶۶۷۱ ویدئو

کولیس دیجیتال اینسایز

کولیس دیجیتال به جای ساعت یا ورنیه یک دستگاه کوچک الکترونیکی روی قسمت کشوئی خود دارد که جابجایی فک متحرک را با اعداد دیجیتال بر روی نمایشگر روی ترمینال خود بر حسب میلی متر و یا اینچ نشان می دهد دقت کولیس الکترونیکی معمولاً(0/01 )میلی متر و یا (0/0001)اینچ می باشد .این کولیس به را