کل ویدئوها تاکنون: ۳۱۴۶۴۷۱ ویدئو

کلیپ کوتاه عاشقانه درباره خدا

(این آیات زیبای قرآن که آیت الکرسی نامیده می شود را به زبان فارسی ترجمه کردم) خداوند ، که نیست خدایی مگر آن زنده پاینده ، خواب سبک و سنگین درنگیردش، آنچه در آسمانها و زمین است از آن اوست ، کیست آنکه نزد او شفاعتی کند مگر به اذن او ، می داند ، آنچه در پیش روی و پشت سر دارند، و به چیزی از علم او احاطه نیابند، مگر بر آنچه بخواهد، کرسی فرمانروایی اش آسمانها و زمین را فراگرفته، و نگهداشت آنها بر او آسا