کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۲۳۳۰۵ ویدئو

انیمیشن تنسی تاکسیدو و چاملی قسمت 2 دوبله فارسی

این مجموعه داستان یک پنگوئن به نامتنسی تاکسیدوو یک گراز دریایی به نامچاملیرا بازگو می کند که درباغ وحش مگاپولیسزندگی می کنند. مدیر باغ وحش مگاپولیس شخصی عصبی و تند مزاج به ناماستنلی لوینگستوناست که دستیاری (نگهبان باغ وحش) به نامفلانکیدارد. نام کاراکتر استنلی ترکیبی از اسامی 2 شخ