کل ویدئوها تاکنون: ۲۹۳۲۷۲۹ ویدئو

ریاضی نهم فصل چهارم جمع و تفریق رادیکال ها، گویا کردن مخرج کسر

ریاضی نهم فصل چهارم جمع و تفریق رادیکال ها، گویا کردن مخرج کسر