کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۷۲۵۴۵ ویدئو

ماجراهای سعید - قسمت 228

این مجموعه دربارۀ اتفاقات پیرامون پسر بچۀ کوچکی به نام سعید است که در هر قسمت با مواجه شدن با این اتفاقات نحوۀ صحیح برخورد با این گونه مسائل ساده و روزمرۀ زندگی را به ما نشان می دهد.. ماجراهای سعید - قسمت 228