کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۷۱۷۷۱ ویدئو

آیا رنگ کردن هیت سینک به عملکرد آن آسیب می رساند ؟؟

من اغلب از من سؤال می شود که آیا رنگ کردن هیت سینک به عملکرد آن آسیب می رساند ... بنابراین من آن را آزمایش کردم! آیا رنگ کردن هیت سینک به عملکرد آن آسیب می رساند ؟؟