کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۷۹۵۳۶ ویدئو

ماموستا ئاوات بوکانی زور خوش شیدا و کشته یی جفاتم عاشق یکی با وفاتم

kord ماموستا ئاوات بوکانی زور خوش شیدا و کشته یی جفاتم عاشق یکی با وفاتم