کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۶۹۸۸ ویدئو

آموزش شوتوکان فودوکان کاراته سنتی

آموزش شوتوکان فودوکان کاراته سنتی زیر نظر سنسه آرمو آقاجانیان و سنسه رایموند بارونی آدرس اینستا گرام:Raymond.Aikido آموزش شوتوکان فودوکان کاراته سنتی