کل ویدئوها تاکنون: ۲۳۶۶۷۲۴ ویدئو

ماجراهای حماسی کاپیتان زیرشلواری - فصل 2 قسمت 4

جورجوهارولدبرای کسب اعتبار بیشتر، یک موش را تعلیم میدهند. اما هنگامیکه سوژه آنها به داخل فاضلاب فرار میکند، درضایعات سمی فرو می رود و بهپوپاکابراتبدیل میشود و... ماجراهای حماسی کاپیتان زیرشلواری - فصل 2 قسمت 4