کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۹۳۸۱۱ ویدئو

کاندیداها سنگ تمام گذاشتند...

صحبت های امام جمعه بخش جنگل، درباره اجماع کاندیداها در حوزه انتخابیه شهرستان خواف و رشتخوار کاندیداها سنگ تمام گذاشتند...