کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۴۸ ویدئو

سکرات موت _ همه طعم مرگ را می چشند!!

وای بر کسانی که دل هایسنگینی دارند و یاد خدا بدان هاراه نمی یابد (و قرآن یزدان در آنها اثر نمی گذارد!) ترجمه آیه 22 سوره زُمَر... سکرات موت _ همه طعم مرگ را می چشند!!