کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۴۸ ویدئو

شیخ پردل _ سرمایه دار واقعی چه کسیست؟

وای بر کسانی که دل هایسنگینی دارند و یاد خدا بدان هاراه نمی یابد (و قرآن یزدان در آنها اثر نمی گذارد!) ترجمه آیه 22 سوره زُمَر... شیخ پردل _ سرمایه دار واقعی چه کسیست؟