کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۳۰ ویدئو

ای مسلمانان همیشه صبر پیشه کنید و به الله توکل کنید!!

وای بر کسانی که دل هایسنگینی دارند و یاد خدا بدان هاراه نمی یابد (و قرآن یزدان در آنها اثر نمی گذارد!) ترجمه آیه 22 سوره زُمَر... ای مسلمانان همیشه صبر پیشه کنید و به الله توکل کنید!!