کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۳۲ ویدئو

هیچ نمّامی وارد بهشت نمی شود _ شیخ مصطفی امامی

وای بر کسانی که دل هایسنگینی دارند و یاد خدا بدان هاراه نمی یابد (و قرآن یزدان در آنها اثر نمی گذارد!) ترجمه آیه 22 سوره زُمَر... هیچ نمّامی وارد بهشت نمی شود _ شیخ مصطفی امامی