کل ویدئوها تاکنون: ۲۴۱۵۷۴۶ ویدئو

پاریسن ژرمن4 و آمیان 4

پاریسن ژرمن4 و آمیان 4 این بازی در هفته 25 لوشامپیونه فرانسه در تاریخ 26 بهمن مصادف با 15 فوریه 2020 برگزار شد. پاریسن ژرمن4 و آمیان 4